Begrippen

Pensioenvoorzieningen als aanvulling op de AOW-uitkering. Zoals het pensioen dat u bij Dow opbouwt.

Onafhankelijk toezichthouder voor de financiële markten. Zij houdt toezicht op het gedrag en de informatieverstrekking van de financiële instellingen.

ANW (Algemene nabestaandenwet) is de wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Het recht op ANW-uitkering is afhankelijk van leeftijd, gezinssamenstelling, mate van arbeidsongeschiktheid en het inkomen. De ANW loopt tot de nabestaande de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of een samenlevingsverband aangaat.

Als een partner niet voor een ANW-uitkering van de overheid in aanmerking komt kan men onder voorwaarden een ANW-hiaatpensioen ontvangen. Bekijk op het ingelogde gedeelte of uw regeling deze mogelijkheid biedt en onder welke voorwaarden.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering, die geldt voor alle inwoners van Nederland en voor degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De AOW gaat in op de AOW-ingangsdatum, welke kan worden opgezocht op de website van de SVB. De uitkering is onafhankelijk van het loon.  

Dit pensioen voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Deze fungeert als aanvullingen op de uitkeringen uit de WIA en de WAO. Zie ook premievrije voortzetting

Een verhoging van de pensioenaanspraken bij een verhoging van de pensioengrondslag. Dit gebeurt op basis van het aantal dienstjaren. Dit was van toepassing bij het pensioen opgebouwd bij Stichting Dow Pensioenfonds tot 2015. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Dit is een maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds.

Pensioenregeling waarin de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de betaalde premies, het beleggingsresultaat en de rentestand op het moment van pensioneren. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum gebruikt om een pensioenuitkeringen te kopen. Dit wordt aangekocht bij een verzekeraar of pensioenfonds.

De beschikbare premieregelingen van Dow en Dow Benelux Integrated Center (DBIC) zijn ondergebracht bij United Pensions.

Het bestuur heeft de taak om het pensioenfonds te besturen. De bestuurders dienen er zorg voor te dragen dat alle belanghebbenden van het pensioenfonds op een evenwichtige wijze door hen vertegenwoordigd wordt. Alle bestuurders zijn opgeleid voor het pensioenfondsbestuur en deskundig bevonden door de DNB.

Dit is het partnerpensioen waar uw eventuele ex-partner recht op heeft na het beëindigen van de relatie. Net als het 'gewone' partnerpensioen wordt het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd na uw overlijden.

Dit is bij Dow het totaal van uw basissalaris, dertiende maand, vakantietoeslag en eventuele ploegentoeslag en andere toeslagen (zoals PAP en overwerk).

Een onafhankelijke interne toezichthouder die toetst of de gedragscode, interne en wettelijke regelgeving met betrekking tot integriteit worden nageleefd. 

Een deelnemer is een werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling en voor wie pensioen wordt opgebouwd. Ook wel een actieve deelnemer genoemd. 

De deeltijdfactor is het aantal uur dat u per week werkt, gedeeld door veertig. Ook wel bekend als het deeltijdpercentage.

Een vorm van vervroegde pensionering, waarbij de werknemer de werkzaamheden gedeeltelijk neerlegt en voor dat gedeelte pensioen opneemt. Voor de werkzaamheden die de werknemer nog uitvoert, bouwt hij nog pensioen op. 

De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds. Het wordt uitgedrukt in een percentage en geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen, zoals de pensioenaanspraken, op een bepaalde datum.

Onafhankelijk toezichthouder voor financiële instellingen. Houdt toezicht op de financiële stabiliteit en het bestuur.

Afgeleide financiële producten, gebaseerd op een bepaalde rente, rentestructuur, indices of andere financiële producten. Een voorbeeld hiervan zijn de put en call opties op de AEX. 

Een doorsneepremie is een premie van een gelijk percentage van het salaris of pensioengrondslag voor alle deelnemers. Dow werkt in geen van haar regelingen met een doorsneepremie. Voor iedere deelnemer wordt een premie betaalt afhankelijk van zijn of haar leeftijd. De eigen bijdrage daarvan voor de deelnemers is wel een vast percentage. 

Investeringstechniek om het effect van de rente op de dekkingsgraad te beperken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van derivaten om het risico van rentedalingen te beperken. 

Een pensioen op basis van een eindloonregeling is gebaseerd op het aantal dienstjaren en de laatste pensioengrondslag. Hierbij stijgt het pensioen dus mee met de loonontwikkeling. De pensioenregeling van Stichting Dow Pensioenfonds kende deze regeling tot en met 2014.

Aanduiding voor de pensioenaangroei die in een kalenderjaar heeft plaatsgevonden. De Factor A is nodig om de jaarruimte voor lijfrentebetalingen uit te rekenen. 

Benaming van het toezichtregime dat per 1 januari 2007 van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van financiële instellingen. Dit toezichtregime is per 1 januari 2015 aangescherpt. Na deze aanscherping wordt het toezichtregime het nieuwe financiëel toetsingskader (nFTK) genoemd.

Het drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De franchise is af te leiden uit de hoogte van de AOW-uitkering. Vanaf uw AOW ingangsdatum ontvangt u naast een pensioen ook AOW. 

Een gewezen deelnemer is een voor de pensioendatum uit dienst getreden deelnemer. Deze bouwt geen pensioen meer op via de pensioenregeling. Wel houdt de gewezen deelnemer recht op datgene wat hij/zij als deelnemer aan pensioen of kapitaal heeft opgebouwd. Een gewezen deelnemer wordt ook wel slaper genoemd.

De gewezen partner is de ex-partner van de (gewezen) deelnemer.

De haalbaarheidstoets toetst op koopkrachtbehoud en pensioenresultaat op basis van een aantal door de DNB voorgeschreven scenario’s. De uitkomsten laten zien hoe de pensioenen zich over een periode van 60 jaar ontwikkelen ten opzichte van de inflatie, rekening houdende met indexatie en kortingen in slechte tijden. De haalbaarheidstoets wordt alleen uitgevoerd door pensioenfondsen. Voor Stichting Dow Pensioenfonds zijn de resultaten niet relevant, aangezien de aanspraken niet geindexeerd worden en gegarandeerd worden door Dow.

Plan van aanpak gericht op het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. In het herstelplan legt het pensioenfonds uit hoe het binnen 10 jaar weer voldoet aan het vereist eigen vermogen op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Stichting Dow Pensioenfonds verhoogt de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers elk jaar met een bepaald percentage. De koopkracht van het opgebouwde pensioen blijft hierdoor op peil. Het is wel goed om te weten dat dit officieel geen indexatie is. Stichting Dow Pensioenfonds heeft dus geen indexatiebeleid. Indexatie wordt namelijk betaald uit beleggingsrendementen. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, dan wordt er niet geïndexeerd.  Bij Stichting Dow Pensioenfonds betaalt de werkgever extra premie om de indexatie te betalen. Omdat de werkgever deze premie betaalt, wordt het pensioen van de deelnemers die in dienst zijn bij Dow elk jaar verhoogd. Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat wordt uw pensioen niet meer verhoogd. Uw uiteindelijke pensioenuitkering groeit dus niet meer mee met de stijgende prijzen. 

Als een werknemer in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan fiscaal is toegestaan, mag in bepaalde gevallen aanvullend pensioen worden opgebouwd via bijvoorbeeld een lijfrentepremie. Deze premie is dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het bedrag dat fiscaal mag worden afgetrokken heet de jaarruimte.

Als de financiële situatie van pensioenfondsen niet goed is, kan het zijn dat de pensioenen worden verlaagd. Stichting Dow Pensioenfonds heeft echter andere afspraken gemaakt. Als we een tekort hebben, betaalt de werkgever extra premie. In het verleden is dit al een aantal keren gebeurd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over verlagingen van uw pensioen. Andersom betekent het ook dat het pensioenfonds in goede tijden de bijdrage van de werkgever verlaagt, of dat we een deel van de premie terugbetalen aan de werkgever.

Verzekering die aanspraak geeft op een reeks periodieke uitkeringen. Dit is een product dat naast pensioen kan voorzien in extra inkomen voor later. Onder bepaalde voorwaarden is de premie van een lijfrente aftrekbaar van de belasting. Een financiëel adviseur kunt u meer vertellen over producten als lijfrenten. 

De limited backservice is een verhoging van pensioenaanspraken voor actieve deelnemers van Stichting Dow Pensioenfonds. De limited backservice van 2% wordt door de Werkgever gefinancierd. Zolang er geen formele afspraken zijn vastgelegd tussen de Werkgever en de bij het arbeidsvoorwaarden overleg betrokken partijen, zal de limited backservice van 2% worden gecontinueerd na 31 december 2019. 

In deze regeling bouwt u elk jaar pensioen op, op basis van de pensioengrondslag in dat jaar. Alle jaarlijks opgebouwde delen vormen samen uw pensioen. Sinds 2015 kent de pensioenregeling van Stichting Dow Pensioenfonds deze regeling voor het basissalaris.

De omkeerregel is een wettelijke bepaling die bewerkstelligt dat niet de pensioenaanspraken en pensioenpremie worden belast, maar de pensioenuitkeringen.

Periodieke uitkering vanaf de pensioendatum. Het ouderdomspensioen keert uit totdat u overlijdt. 

Dit is een periodieke uitkering aan de partner wanneer de deelnemer overlijdt. Het partnerpensioen keert uit totdat de partner overlijdt.

Een recht op een toekomstige pensioenuitkering. 

Datum waarop het ouderdomspensioen feitelijk ingaat. Ook wel ingangsdatum genoemd.

Het salaris dat wordt gehanteerd bij de vaststelling van het pensioen. Ofwel de salarisbestanddelen die meetellen voor de opbouw van het pensioen. Bij Dow en Dow Benelux Integrated Center (DBIC) is het pensioengevend salaris gelijk aan dertien maal het op de datum van vaststelling (1 maart van elk jaar) van het pensioengevend salaris geldende bruto basis maandsalaris inclusief de vakantietoeslag en de eventuele ploegentoeslag. Het pensioengevend salaris wordt berekend op basis van een fulltime dienstverband. 

Vanaf 2015 is het pensioengevend salaris gemaximeerd. Het maximale pensioengevende salaris is € 112.189 (2021)

Het pensioengevend salaris minus de franchise. Over dit bedrag vindt opbouw van het pensioen plaats.

Het bedrag dat de werkgever en/of de werknemer stort. In zowel de middelloonregeling als in de beschikbare premieregelingen betalen zowel Dow en Dow Benelux Integrated Center (DBIC) (werkgeversbijdrage) als de deelnemer (werknemersbijdrage) een deel van de totale premies.

Het pensioenreglement is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun aanspraken en uitkeringen ontlenen. Het voor u relevante pensioenreglement kunt u opvragen bij het pensioenbureau. 

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop het ouderdomspensioen volgens het pensioenreglement ingaat. De huidige pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. In het verleden zijn pensioenrichtleeftijden gebruikt van 65 jaar en 60 jaar.

Het verdelen van de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen volgens de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. In een standaard situatie heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De ex-partner krijgt het pensioen pas vanaf het moment dat de (gewezen) deelnemer met pensioen gaat. Als de scheiding binnen twee jaar wordt aangemeld bij de pensioenuitvoerder, ontvangt de ex-partner de betalingen direct van de uitvoerder. Anders moet de ex-partner het aandeel zelf opeisen bij de deelnemer. Als de ex-partner overlijdt, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd het volledige pensioen weer uitgekeerd.

De waarde van alle pensioenaanspraken, gewaardeerd door DNB gefedinieerde rente.

Een element van een pensioenregeling. Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, hoeft voor deze deelnemer geheel of gedeeltelijk geen premie betaald te worden, terwijl de pensioenopbouw wordt voortgezet. De regelingen van Dow en BPSC kennen premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Het positieve of negatieve resultaat dat wordt behaald met het beleggen. Het rendement van een pensioenfonds kan bijvoorbeeld bestaan uit huur (bij beleggingen in vastgoed), rente (bij obligaties), dividend (bij aandelen) of de vermeerdering of vermindering van de marktwaarde van de bezittingen van een pensioenfonds.

Als een verzekering op risicobasis is afgesloten, dekt deze alleen het risico zolang hiervoor premie wordt betaald. 
Als u in dienst bent, wordt door de werkgever premie betaald voor het partnerpensioen. Als u uit dienst gaat, wordt geen premie meer betaald, en vervalt deze verzekering. 

Dit is de datum waarop een echtscheiding of het einde van een geregistreerd partnerschap in de bevolkingsregisters is opgenomen of de datum waarop bij notariële akte een samenleving is beëindigd.

Een zelfstandig bestuursorgaan dat onder andere de administratie en de uitbetaling van de AOW en de ANW regelt.

Een tabel waarin gezien kan worden bij welke leeftijd welke premie hoort.

Een overeenkomst tussen twee partijen tot het uitwisselen van betalingen. Bij bijvoorbeeld een standaard renteswap wordt door één partij een vaste rente betaald, terwijl de andere partij een variabele rente betaalt. Hiermee kan bijvoorbeeld het effect van rentedalingen of stijgingen worden gereduceerd. 

Het inwisselen van de ene pensioensoort voor de andere. Dit kan gaan om het uitruilen van levenslang ouderdomspensioen en tijdelijk pensioen, van ouderdomspensioen en partnerpensioen,een hoog/laag constructie of tijdelijke indexering van het ouderdomspensioen. Uitruilmogelijkheden zijn beperkt voor Dow medewerkers uit dienst getreden tussen 2005 en 1997, en niet van toepassing voor Dow medewerkers uit dienst getreden voor 1997.

Het overdragen van de waarde van het 'oude' pensioen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. De waarde van het oude pensioen wordt dan vertaald in extra opbouwjaren of kapitaal bij de nieuwe pensioenuitvoerder. 

De Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) voorziet in uitkeringen aan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Deze wet is alleen van toepassing voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden voor 2004. 
Deelnemers bij Stichting Dow Pensioenfonds kunnen onder voorwaarden een WAO arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen. Dit is een aanvulling op de WAO uitkering. 

Uitkering voor de kinderen van een overleden (gewezen) deelnemer jonger dan 21 jaar. Onder voorwaarden wordt wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk het 27e levensjaar. 

WIA is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet bevordert de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten en biedt hen inkomensbescherming. Wanneer een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, krijgt hij een WGA-uitkering, wanneer hij volledig arbeidsongeschikt is krijgt hij een IVA-uitkering. 
Deelnemers van de pensioenregelingen bij Dow en Dow Benelux Integrated Center (DBIC) kunnen onder voorwaarden recht hebben op een WGA-hiaat pensioen en/of een WIA-excedentpensioen. Dit zijn aanvullingen op de uitkeringen vanuit de WIA.