Goed pensioenfondsbestuur

Een bestuur van een Pensioenfonds is wettelijk verplicht maatregelen te nemen die goed pensioenfondsbestuur waarborgen. Deze maatregelen betreffen zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht.

In dit kader is een bestuur verantwoordelijk voor:  

 • Adequate administratieve organisatie en interne controle en risicobeheersing;
 • Analyse en beheersing van integriteitsrisico’s;
 • Voorkomen van belangenverstrengeling;
 • Duurzame beheersing van (financiële) risico’s;
 • Eenmaal per drie jaar een continuïteitsanalyse.
   

Het bestuur heeft haar beleid vastgelegd in een integraal beleids- en beheerkader. Hierin wordt aandacht besteed aan onder meer: 

 • Beleidsdocument uitbesteding;
 • Beleidsdocument continuïteit;
 • Klachtenregeling;
 • Gedragscode;
 • Beleidsdocument integriteitsbeleid;
 • Actuariële en Bedrijftechnische Nota.