Het fonds

Stichting Dow Pensioenfonds is ervoor verantwoordelijk dat medewerkers van Dow, oud-medewerkers en uitkeringsgerechtigden het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Stichting Dow Pensioenfonds administreert wie pensioen opbouwt en hoeveel iedereen opbouwt. Daarnaast draagt Stichting Dow Pensioenfonds de verantwoordelijkheid voor het beleggen van de premies en het uitkeren van de pensioenen. Stichting Dow Pensioenfonds werkt samen met verschillende partijen, zoals vermogensbeheerders en adviseurs. Het bestuur heeft een nieuwe missie, visie en strategie vastgesteld.

Het pensioenfonds ziet het als zijn kerntaak op betrouwbare, transparante en verantwoordelijke wijze de pensioenregeling overeenkomstig de pensioenovereenkomst uit te voeren. Het pensioenfonds communiceert begrijpelijk, duidelijk en relevant naar zijn aanspraak- en pensioengerechtigden.

Het pensioenfonds heeft de ambitie om een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds te zijn dat zijn financiële verplichtingen en doelstellingen nu en in de toekomst waar kan maken. Het pensioenfonds zal zich continu aanpassen aan het veranderende pensioenlandschap op organisatorisch, financieel en juridisch gebied. Deze factoren in ogenschouw genomen houdt het pensioenfonds daarbij tevens rekening met zijn status als een gesloten pensioenfonds, wat invloed heeft op de risicohouding van het pensioenfonds.

Het bestuur geeft op de volgende wijze invulling aan de realisering van de visie:

 • Het beleid is evenwichtig vormgegeven op de voor het pensioenfonds geldende beleidsterreinen (o.a. beleggen, pensioenadministratie, communicatie)
 • Een proactieve benadering inzake het invullen van het “Pensioenakkoord” in open dialoog met deelnemers en aangesloten ondernemingen
 • Het integraal risicomanagement van het pensioenfonds zorgt voor een adequate wijze van het afwegen en managen van risico’s
 • Processen zijn effectief en efficiënt ingericht
 • Processen worden op beheerste wijze doorlopen, vastgelegd en gemonitored
 • Voorlichting en informatie zijn begrijpelijk, duidelijk en relevant voor de beoogde doelgroepen

 

In het licht van het krimpend karakter van het fonds met een steeds korter wordende horizon, heeft een werkgroep een voorstel geformuleerd dat –in het belang van alle belanghebbenden– een duurzamer risico profiel inhoudt.

Uit de verschillende mogelijke scenario’s heeft het Bestuur gekozen voor een model dat de wisselvalligheid van de dekkingsgraad sterk vermindert. Ook de bijdragen van Dow zullen minder variëren, maar wel op een hoger niveau komen.

In 2018 zal aan de hand van een voorafgaande“asset liability management studie” fase 2 van het de-risking programma starten. Fase 1 van het de-risking programma is al bijna twee jaar geleden ingezet waarbij 50% van de Alternative Investments binnen een periode van vijf jaar worden afgebouwd en vrijgekomen gelden in obligaties belegd worden.

De strategie van Stichting Dow Pensioenfonds is uitgewerkt in plannen en nota’s (fondsdocumenten), die periodiek worden herzien. Het betreft in elk geval:

 • de Governance Compliance & Risk nota;
 • het geschiktheidsplan;
 • het beleggingsplan;
 • het communicatieplan;
 • de actuariële en bedrijfstechnische nota.

Ter ondersteuning van de missie, visie en strategie heeft het pensioenfonds kernwaarden benoemd. Deze geven onder andere de waarden weer van de mensen en de ondernemingen waarvoor het pensioenfonds mag werken.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid komt onder meer tot uiting in professionele besturing en solide vermogensbeheer.

Beheerste procesvoering
Processen zijn bij het pensioenfonds op een duidelijke, transparante en accurate wijze vastgelegd en worden dienovereenkomstig uitgevoerd. Waarborging van privacy is een belangrijk onderdeel hiervan. Processen worden continue gemonitored en periodiek geëvalueerd.

Continuïteit
Het pensioenfonds draagt zorg voor continuiteit. Zowel wat betreft de uitvoering van de pensioenregeling ten behoeve van de belanghebbenden als wat betreft de bestuursfuncties Stichting Dow Pensioenfonds.

Duidelijkheid
Het pensioenfonds wil de belanghebbenden tijdig, correct, duidelijk en evenwichtige informatie verstrekken. Dit geldt zowel voor communicatie over het beleid binnen het pensioenfonds als de ontwikkelingen met betrekking tot pensioen.

Open cultuur
Het pensioenfonds kent een open cultuur. Door de verbinding met de aangesloten werkgevers zijn er korte lijnen en de belanghebbenden kunnen te allen tijde contact leggen met het bestuur en het pensioenbureau.

Bovenstaande missie, visie en strategie heeft geleid tot de onderstaande doelstellingen:

Duurzaamheid
Het beleid van Stichting Dow Pensioenfonds is erop gericht om de pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen. Om dit te bewerkstelligen zullen toevertrouwde middelen op een verantwoorde en prudente wijze worden belegd en zijn in de uitvoeringsovereenkomst met Dow over de financiering nadere afspraken gemaakt. Onder andere door deze afspraken met Dow kan het Pensioenfonds de aanhoudende lage rente en de toegenomen levensverwachting het hoofd bieden.

Communicatie en Transparantie
Stichting Dow Pensioenfonds streeft ernaar om de belanghebbenden tijdig te informeren over relevante onderwerpen op pensioengebied. Het Pensioenfonds heeft hiertoe een communicatieplan opgesteld.

Flexibilisering / pensioen is onderdeel van de totale oudedagsvoorziening
Stichting Dow Pensioenfonds kent vele mogelijkheden tot flexibilisering, waarbij de keuze van de deelnemer centraal staat, echter binnen het kader van de uitvoerbaarheid in de collectieve pensioenregeling. Stichting Dow Pensioenfonds communiceert hierover actief met alle belanghebbenden. Het fonds plaatst zijn producten en voorzieningen in het licht van het actief ouder worden, duurzame inzetbaarheid en draagt de flexibiliteit in de pensioenregeling actief uit.

Continue professionalisering van de organisatie
Stichting Dow Pensioenfonds leeft de Code Pensioenfondsen actief na. Deze code richt zich op de drie functies van  ‘goed pensioenfondsbestuur’: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het fonds gepland en gerealiseerd heeft. Het Bestuur zorgt ervoor dat de individuele bestuursleden op het juiste geschiktheidsniveau komen en blijven door (markt) ontwikkelingen proactief onder de aandacht te brengen en opleidingen te verzorgen. Stichting Dow Pensioenfonds zorgt voorts voor een uitvoering van de pensioenregeling die binnen de doelstellingen van Stichting Dow Pensioenfonds past, tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Stichting Dow Pensioenfonds zal waar mogelijk (nog) meer gebruik maken van de back office van Dow en het internationale Dow netwerk om verdere professionalisering van het Pensioenfonds te realiseren.

Instandhouding en vergroten van het vertrouwen van de aanspraak- en pensioengerechtigden
De aanspraak- en pensioengerechtigden van Stichting Dow Pensioenfonds hebben een groot vertrouwen in het Pensioenfonds. Het Bestuur beschouwt dit als een sterk punt van het Pensioenfonds en ziet het als zijn taak om dit vertrouwen in stand te houden dan wel verder te vergroten in de komende vijf jaar. Duidelijke, transparante en relevante communicatie is daarbij van groot belang. Daarbij zal het Pensioenfonds waar mogelijk gebruik maken van de sterke band met Dow, zoals omgekeerd Dow ook gebruik kan maken van het Pensioenfonds.

Toekomstbestendigheid
De toekomst van het Nederlands pensioenstelsel is op dit moment nog onduidelijk. De vergrijzing van de deelnemerspopulatie van Stichting Dow Pensioenfonds, de krimp van het aantal actieve deelnemers, de aanhoudende lage rente, de veranderingen in wet- en regelgeving onder andere op governance gebied en de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel hebben invloed op de besturing en inrichting van het Pensioenfonds. Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk voor Stichting Dow Pensioenfonds om de uitvoering van de pensioenregeling door een eigen ondernemingspensioenfonds continu te monitoren en periodiek te evalueren.