Incidentenprocedure

Indien een incident plaats heeft gevonden of er het vermoeden is dat er een incident heeft plaatsgevonden, moet het voor betrokkenen duidelijk zijn hoe in een dergelijke situatie te handelen.

Beleid
Onder een incident wordt in elk geval verstaan:

  • Een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Dow Pensioenfonds, en/of,
  • een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, en/of,
  • fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van betrokken persoon.    

Omdat incidenten een gevaar (kunnen) vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering, is het van belang dat deze kunnen worden gemeld, zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld.

Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij Stichting Dow Pensioenfonds de moge­lijkheid hebben te rapporteren over incidenten. Dit kan gaan om incidenten zowel binnen Stichting Dow Pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed.

Een incident wordt door het Pensioenbureau of het bestuur tevens bij de compliance officer gemeld: 
mr. H. Pullen
+31 (0)6 25 044 535
harmen.pullen@trivu.nl
www.trivu.nl

De compliance officer beslist of een nader onderzoek naar de klacht nodig is.