Risicohouding

Om toekomstige pensioenuitkeringen voor alle deelnemers te garanderen, dient een pensioenfonds de in beheer gegeven gelden te beleggen om hiermee voldoende rendement te behalen. Dit rendement is nodig om ervoor te zorgen dat op ieder gewenst moment voldoende geld aanwezig is om de toegezegde pensioenaanspraak aan de deelnemer te kunnen uitkeren. Voor elke belegging geldt dat de opbrengst niet gegarandeerd is – het risico dus dat opbrengst lager is dan verwacht. De mate van risico is afhankelijk van het type belegging. Ook bij Stichting Dow Pensioenfonds zijn er risico´s op de beleggingen, het is daarbij belangrijk dat de werkgever – Dow Benelux BV – een bijstortingsverplichting is aangegaan in geval van onderdekking indien het Pensioenfonds dit niet op eigen kracht kan herstellen binnen de door de regelgever gestelde termijn.

De risicohouding is de mate waarin een fonds bereid is, en in staat is, tot het nemen van risico’s. Deze bereidheid is fondsspecifiek en het vaststellen van de grenzen wordt sinds 2015 dus samen gedaan met de sociale partners.

De risicohouding is van invloed op de haalbaarheidstoets die wordt uitgevoerd volgens een door de DNB voorgeschreven methode. De haalbaarheidstoets geeft een indicatie in hoeverre de variatie in koopkracht van de pensioenen als gevolg van verschillende economische scenario’s, voldoet aan de doelstellingen gesteld door het fonds. Deze doelstellingen dienen ook afgestemd te worden met de sociale partners.

Stichting Pensioenfonds Dow heeft zowel de risicohouding als de haalbaarheidstoets met de Ondernemingsraad (OR) als vertegenwoordiger van de employees, als ook met sponsor Dow afgestemd.