Privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

Door de AVG worden je privacy rechten versterkt en uitgebreid. Je hebt meer mogelijkheden om je persoonsgegevens die verwerkt worden te beheren en het wordt makkelijker om een eventueel verleende toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Voor het pensioenfonds gelden meer verplichtingen als zij persoonsgegevens verwerkt. Op basis van de AVG moet het pensioenfonds namelijk kunnen aantonen dat het pensioenfonds zich aan de wet houdt. 

Gebruikt het pensioenfonds persoonsgegevens?

Om de pensioenovereenkomst voor je uit te voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, verzamelt, bewaart en gebruikt (in één woord: verwerkt) het pensioenfonds persoonsgegevens van je. Bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, hoeveel salaris je ontvangt (om je pensioenaanspraken te berekenen) en wat je rekeningnummer is. 

Wat heeft het pensioenfonds gedaan?

Net als jij hecht het pensioenfonds grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Het pensioenfonds heeft zich daarom de afgelopen maanden ingespannen om per 25 mei 2018 aantoonbaar te voldoen aan de AVG. Het pensioenfonds heeft onder andere:

  1. vastgesteld dat het pensioenfonds voldoende maatregelen heeft getroffen om je persoonsgegevens te beschermen;
  2. een privacy beleid opgesteld. Dit beleid bevat de kaders die het pensioenfonds stelt aan de verwerking van je persoonsgegevens;
  3. schriftelijke afspraken gemaakt met derden aan wie het pensioenfonds je persoonsgegevens verstrekt voor een goede uitvoering van je pensioenovereenkomst om te borgen dat ook deze derden zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

Waar vind je nadere informatie over je privacy rechten?

In de privacyverklaring van het pensioenfonds lees je meer over welke privacy rechten je hebt en over de verwerking van je persoonsgegevens door het pensioenfonds. Onder andere voor welke doelen wij je persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren en welke rechten je hebt ten aanzien van deze verwerking. Beschik je niet over internet? Dan kun je de privacyverklaring ook bij het pensioenfonds opvragen.